Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Mystery Candles s. r. o., Malé Vinice 12, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 55335578 na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Mystery Candles s. r. o.

Organizátor podujatí Spoločnosť Mystery Candles s. r. o., je organizátorom podujatí a zabezpečuje predaj vstupeniek na tieto podujatia a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk v časti kontakt.

1.2. Podujatie

Podujatie je verejná prednáška, seminár, workshop, festival alebo spoločenská akcia vzdelávacieho výchovného alebo networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke www.umeniebytzenou.sk

1.3. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Spravidla sa vstupenkou na podujatie rozumie faktúra o úhrade, čiže je potrebné jej predloženie pri vstupe na podujatie, ak nie je v pokynoch k jednotlivým podujatiam uvedené inak. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na jedno podujatie súčasne, každá vstupenka má unikátne číslo na identifikáciu.
Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.umeniebytzenou.sk

1.4. Majiteľ vstupenky

Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek finančných nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním objednávkového formulára máte rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Do 24 hodín po objednávke Vám pošleme potvrdzujúci email s faktúrou za Vaše vstupenky.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.
2.2.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.
2.2.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.
2.2.4. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).
2.3.2. Pri Zmene v podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny vstupenky alebo cenu vstupenky, a to v rozsahu určenom organizátorom, vracajú do 10 pracovných dní po uskutočnení podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk.
2.3.3. Pri Zrušení podujatia z vlastnej vôle organizátora sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk. Vrátenie vstupného sa nevzťahuje pre prípad zrušenia podujatia z dôvodu tzv. vyššej moci.
2.3.4. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.umeniebytzenou.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia.
Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.umeniebytzenou.sk nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostne platobnou kartou online.

3.2. Potvrdenie o platbe

Do 24 hodín po objednávke zašle organizátor majiteľovi vstupenky potvrdzujúci email s faktúrou za vstupenky. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailom na: info@umeniebytzenou.sk

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.umeniebytzenou.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. Spoločnosť Mystery Candles s. r. o., nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu info@umeniebytzenou.sk.
5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.
5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese info@umeniebytzenou.sk, alebo na webovej stránke www.umeniebytzenou.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.1.4. Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, ktorý majiteľ vstupenky uvedie v reklamácii.
5.1.5. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)
5.1.6. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.
V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S POSKYTNUTÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. ako organizátor Podujatí, v súvislosti s predajom vstupeniek v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 118/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy. Všetky údaje majúce povahu osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., sú získavané výhradne na základe súhlasu dotknutých osôb, pričom dotknuté osoby prehlasujú že poskytujú prevádzkovateľovi bezpodmienečný súhlas na spracovanie týchto osobných údajov s tým, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a súhlas je daný na vopred stanovený účel a v rozsahu údajov, s ktorých spracovaním dotknutá osoba súhlasí. Prevádzkovateľ sa zaručuje že spracovávané osobné údaje chráni pred ich zverejnením tretím osobám a že ich uchováva a používa výhradne na stanovený účel a v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.
Registrovaný účastník (ďalej len „účastník“) v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. súhlasí s tým, aby organizátor Mystery Candles s. r. o. so sídlom Malé Vinice 12, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 55335578, spracoval, uchoval a použil účastníkom uvedené osobné údaje, v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel a v rozsahu, ktorý dotknutý účastník poskytuje, v súlade so zákonnými bezpečnostnými zásadami a v súlade so zákonnou ochranou týchto osobných údajov. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky a súčasným vyjadrením súhlasu účastníka s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, organizátora podujatia a účastníka podujatia, ako aj obsahujú základné zásady ochrany osobných údajov pri ich získavaní, uchovávaní a spracovaní organizátorom. Podmienkou pre zakúpenie vstupenky je, že sa účastník oboznámi s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom má možnosť sa aktívne podieľať na ich obsahu a vyjadrí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlas, ako aj vyjadrí súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov, ktorý je ich súčasťou.
6.2. Majiteľ vstupenky, je dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená vyjadriť súhlas podľa § 15 Zákona 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba týmto záväzne prehlasuje, že poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi – organizátorovi podujatia v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia. Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dáva súhlas na uchovanie a na spracovanie poskytnutých osobných údajov a to v databáze organizátora. Získanie a spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie účelu zmluvy medzi organizátorom a účastníkom, teda na rezerváciou vstupenky (ktorá je každá unikátna, označená osobitným číselným kódom), potvrdenie rezervácie, uskutočnenie platby a zaslanie vstupenky na podujatie na kontaktné údaje dotknutej osoby. Účel pre ktorý poskytuje dotknutá osoba svoje osobné údaje je : zaslanie potvrdenia o rezervácii, spracovanie platby, zaslanie vstupenky a tiež na marketingové, reklamné a propagačné účely, to znamená najmä kontaktovanie dotknutej osoby za účelom zaslania noviniek o podujatiach, newsletter, organizačné pokyny, zabezpečenie ubytovania a podobne. Dotknutá osoba zároveň vyjadruje týmto súhlas na získanie a spracovanie svojej podobizne, ktorá môže byť zachytená na fotografii a videozázname z podujatia a to výlučne na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo a na marketingové účely. Dotknutá osoba je informovaná o tom, že svoj súhlas so získaním, uchovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov, sa poskytuje na neurčitú dobu a môže ho kedykoľvek odvolať a za spracovanie údajov a použitie na stanovený účel, jej nepatrí odmena.
6.3. Organizátor sa zaväzuje v súlade so Zák. 18/2018 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, ktoré nesprístupní tretej osobe. Organizátor sa zaväzuje ochraňovať a uchovať osobné údaje spôsobom podľa Zák. 18/2018 Z.z.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podmienkou pre prijatie rezervácie a zakúpenie vstupenky na podujatie, je vyjadrenie súhlasu s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú jednak práva a povinnosti účastníka a organizátora a zároveň obsahujú súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov účastníka ako dotknutej osoby organizátorom. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, účastník vyjadrí označením tohto súhlasu na prihlasovacom formulári organizátora. Označenie súhlasu touto formou sa považuje v zmysle príslušných právnych predpisov, za písomný prejav vôle účastníka s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami, nakoľko sa prihlasovací formulár generuje za použitia údajov o konkrétnom účastníkovi, ktorý touto formou svoj individuálny súhlas vyjadruje. Súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je zároveň súhlasom s použitím poskytnutých osobných údajov podľa čl. 6 týchto všeobecných obchodných podmienok, nakoľko poskytnutie údajov a súhlasu na ich spracovanie je neoddeliteľným obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok. Zakúpením vstupenky a označením súhlasu s týmto všeobecnými zmluvnými podmienkami na webovej stránke, ako aj a predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.
Účastník potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im, bola zachovaná jeho možnosť aktívnej participácie a modifikácie ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pri každom nákupe vstupenky a vyjadrení súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa zaručuje aktuálnosť obsahu týchto podmienok.
V prípade, že určité práva a povinnosti nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, použije sa úprava platných právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä a nie výhradne Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, právne predpisy na ochranu spotrebiteľa a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Sme potešení vašou návštevou na našich webových stránkach a tiež vaším záujmom. Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, na ktorú pri našich obchodných procesoch pamätáme. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov využité len na účely a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu tovaru či služieb alebo k účasti v súťaži, anketách, vypísaniu cien alebo na realizáciu zmluvy apod. Vaše osobné údaje môžu byť rovnako v obmedzenom rozsahu zhromažďované a spracovávané aj pri návšteve našich webových stránok prostredníctvom tzv. cookies, ak ich používanie nezakážete.
Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb vám, popr. na zasielanie obchodných oznámení, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, na ktorý boli uložené a v nevyhnutnom rozsahu. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho predchádzajúceho dovolenia predávané iným správcom osobných údajov. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi. Technickým zaistením spracovania vašich osobných údajov, ktoré poskytujete našej spoločnosti Mystery Candles s. r. o., Malé Vinice 12, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 55335578 má na tento účel postavenie spracovateľa, respektíve prevádzkovateľa osobných údajov v súlade so Zák. 18/2018 Z.z.. Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. má povinnosť k ochrane osobných údajov a je oprávnená použiť vaše osobné údaje len na účel a v rozsahu stanovenom v týchto Podmienkach.

Zasielanie obchodných oznámení

Vami poskytnutú emailovú adresu je spoločnosť Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. oprávnená využiť na zasielanie obchodných oznámení, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, súťažiach alebo na ponuku výrobkov a služieb, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. V prípade, že si neželáte ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

Bezpečnosť
Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovávanie vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

Právo na informácie
Je našou zákonnou povinnosťou vás ako subjekt osobných údajov v zmysle Zák. 18/2018 Z.z. informovať o tom, že poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. Máte právo byť kedykoľvek na požiadanie informovaní o tom, aké údaje o vás spracovávame, na aké účely a ďalej o tom, akým ďalším subjektom sú vaše osobné údaje predávané, v akom rozsahu a na aký účel. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, zablokovanie alebo likvidáciu nesprávnych alebo nepresných údajov. V prípade, že na poskytnutie Vašich osobných údajov bol požadovaný Váš výslovný súhlas, máte právo Váš súhlas kedykoľvek písomne a bez postihu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na našu adresu: Mystery Candles s. r. o., Malé Vinice 12, 90025 Chorvátsky Grob. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@umeniebytzenou.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to nevyhnutný a v rozsahu aký bol Vami odsúhlasený a na Vami odsúhlasený účel.
 Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou.

Možnosť odhlásenia
Naša spoločnosť získava a používa Vaše údaje zákonným spôsobom a za účelom registrácie na podujatia a na marketingové účely. Zároveň v záujme skvalitnenia služieb a prijímanie Vašich spätných väzieb a názorov, je potrebné zachovať kontakt medzi našou spoločnosťou a Vami, našim zákazníkom. Vaše údaje prispievajú k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies
Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. používa cookies na to, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať o. i. na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.
 Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery pomocou cookies štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy.
 Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači.

Spracovávanie osobných údajov tretími stranami
Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou vás upozorniť na to, že pokiaľ kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami na ochranu osobných údajov a spoločnosť Mystery Candles s. r. o. nemôže byť zodpovedná za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán – prevádzkovateľov týchto iných webových stránok s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si, prosím, skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie prevádzkovateľa: Spoločnosť Mystery Candles s. r. o. sa zaväzuje úplne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke našich produktov, sú nevyhnutné na vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovníckych operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami.
Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
 Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Mystery Candles s. r. o., Malé Vinice 12, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 55335578, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné/ oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 18/2018 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.
Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

V BRATISLAVE 02. 01. 2024